Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů

Správné přístroje na problematické hořlavé materiály. A to je základ! Jedině tak může elektroinstalace bezpečně fungovat kdekoliv. Vyberte si ze široké nabídky přístrojů ABB s.r.o., Elektro-Praga pro montáž na a do hořlavých podkladů.

Přístroje spínačů a zásuvek pro montáž do hořlavých podkladů a na ně

Všeobecné požadavky pro montáž na hořlavé hmoty a do hořlavých hmot stanovuje norma ČSN 33 2312 ed. 2. Tato norma platí pro návrh, stavbu a posuzování elektrických zařízení ukládaných do hořlavých hmot a na ně. Při ukládání elektrických zařízení na hořlavé podklady a do nich musí být provedena taková opatření, která zajistí, že elektrická zařízení nemohou způsobit vznícení stěn (případně jejich výplní), podlah a stropů, případně podhledů (včetně jejich výplní). Norma stanoví též podmínky a opatření pro výrobky, které výrobcem nejsou určeny pro přímou montáž do hořlavých hmot a na ně.

Cílem je zabránit vznícení hořlavých hmot a šíření požáru

Dostupné pro designy ABB

Tango

Spínače Tango

Kryty spínačů 3558A v barvách D, S, BH s bezšroubovými přístroji řady 3559 a s rámečky řady 3901A v barvách DH, SH, BH.

Například:

Zásuvky Tango

Zásuvky řady 5519A a 5513A v barvách D, S, BH s rámečky řady 3901A v barvách DH, SH, BH.

Například:

Rámečky Tango

Rámečky řady 3901A v barvách DH, SH, BH.

Například:

Time

Spínače Time

Kryty spínačů 3558E v barvách 03H, 08H, 33H s bezšroubovými přístroji řady 3559 a s rámečky řady 3901F v barvách 03H, 08H, 33H.

Například:

Zásuvky Time

Zásuvky řady 5519E a 5513F v barvách 03H, 08H, 33H s rámečky řady 3901F v barvách 03H, 08H, 33H.

Například:

Rámečky Time

Rámečky řady 3901F v barvách 03H, 08H, 33H.

Například:

Decento

Vybrané spínače a zásuvky Decento z bílého a černého porcelánu bez dřevěných rámečků.

Například:

Praktik

Vybrané spínače a zásuvky Praktik v barvách D, H.

Například:

Variant+

Vybrané spínače a zásuvky Variant+ v barvě S.

Například:

Garant

Vybrané spínače a zásuvky Garant.

Například:

Související normy

Postup zkoušek určuje norma ČSN EN 60695-2-11 (Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou) a ČSN EN 60695-11-5 (Zkouška plamenem jehlového hořáku).

ČSN EN 60695-2-11

Pro montáž spínačů a zásuvek na a do hořlavých podkladů je požadovaná zkouška žhavou smyčkou 960 °C, doba přiložení smyčky 30 s. Zkouška je vyhovující, pokud se hmota nevznítí nebo uhasne do 30 s po oddálení smyčky a případné hořící kousky nezapálí hedvábný papír umístěný pod zkoušeným výrobkem.

ČSN EN 60695-11-5

Pro montáž spínačů a zásuvek na a do hořlavých podkladů je požadována zkouška plamínkem výšky 12 mm přiloženým pod úhlem 45°, doba přiložení plamene je 30 s. Zkouška je vyhovující, pokud se hmota nevznítí nebo uhasne do 30 s po oddálení plamene a případné odkapávající hořící kousky nezapálí hedvábný papír, umístěný pod zkoušeným výrobkem.

Konmbinace přístroje, krytu a rámečku Time pro montáž do hořlavých podkladů

Kombinaci spínače 3559 se speciálním krytem a rámečkem designové řady Time, které jsou určeny pro montáž do hořlavých podkladů, lze použít pro montáž do podkladů všech tříd reakce na oheň.

Značení výrobků

Podle ČSN 33 2312 ed. 2 lze na normálně hořlavé látky bez dalších opatření montovat elektrická zařízení, jsou-li k této montáži výrobcem určeny. Toto určení je obsaženo v průvodní dokumentaci a/nebo nesmazatelnou značkou na výrobku:

Značka montáž na hořlavé látky
Rovněž do normálně hořlavých látek lze montovat elektrická zařízení, jsou-li k této montáži výrobcem určeny. Toto určení je obsaženo v průvodní dokumentaci a/nebo nesmazatelnou značkou na výrobku:

Značka montáž do hořlavých látek
Společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga si je plně vědoma zodpovědnosti vůči spotřebitelům, a proto její výrobky, které jsou určeny pro montáž do hořlavých podkladů a na ně, jsou značeny nesmazatelnou značkou na výrobku, a dále splňují požadavky zákona 22/1997 Sb. v platném znění a jsou testovány dle požadavku Nařízení vlády NV 163/2002 Sb. a Nařízení vlády NV 118/2016 Sb. v platném znění.

Elektrická zařízení, která nejsou výrobcem určena pro montáž na a do hořlavých látek, je nutné při jejich montáži oddělit od hořlavých hmot nehořlavou tepelně izolační podložkou nebo lůžkem po celé styčné ploše nebo musí být oddělena vzduchovou mezerou v souladu s požadavky normy ČSN 33 2312 ed. 2, viz tabulka:

 Druh elektrického předmětu  Nehořlavá tepelně izolační podložka nebo lůžko tloušťky alespoň 1) Vzduchové mezera tlošťky alespoň 1) 2)
Rozváděče
Elektrické stroje
Elektrické spotřebiče
 10 mm  50 mm
Elektrické přístroje
Elektroinstalační materiál a přístroje 3)
 5 mm  30 mm

1) Upevňovací šrouby procházející tepelně izolační podložkou nebo vzduchovou mezerou se nepokládají za nebezpečné z hlediska vedení tepla.
2) Vzduchovou mezeru je možné použít jen při montáži elektrických předmětů na hořlavé látky a ne do nich.
3) Dovoluje se do normálně hořlavých látek a na ně montovat domovní elektrické přístroje, krabicové rozvodky, krabice s elektrickými přístroji do 16 A a do 400 V, pokud jsou z látky alespoň odolné proti šíření plamene.

V konstrukcích šířících požár (např. v dutých stěnách) se nepřipouští upevňování elektrických zařízení, jako jsou zásuvky a spínače, pomocí drápků.

Vztah mezi požadavky na stupně hořlavosti a třídami reakce na oheň

Třída reakce na oheň
(dle ČSN EN 13501-1+A1)
Stupeň hořlavosti
(dle dříve platné ČSN 73 0862)
 A1, A2  A
 B  B
 C  C1
 D  C2
 E nebo F  C3

Dostupnost přístrojů pro montáž do hořlavých podkladů

Přístroje ABB s.r.o., Elektro-Praga pro montáž na a do hořlavých podkladů můžete zakoupit v našem e-shopu s elektroinstalačním materiálem v oddělení Elektroinstalace ABB / Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů.


Článek vychází z obsahu Katalogu domovního elektroinstalačního materiálu ABB s.r.o., Elektro-Praga, 2017, který si můžete stáhnout ze stránek ABB. Normy a obsah článku jsou platné v okamžiku vydání.