Hlásiče kouře dle vyhlášky 23/2008 Sb.

Hlásiče kouře dle vyhlášky 23/2008 Sb.V tomto článku naleznete informace o vyhlášce 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb předepisující použití hlásičů kouře ve vybraných prostorech staveb.

Vyhláška 23/2008 Sb.

Výklad termínu Autonomní detekce a signalizace použitého ve vyhlášce

Zařízením autonomní detekce a signalizace se rozumí
a) autonomní hlásič kouře podle české technické normy ČSN EN 14604, nebo
b) hlásič požáru podle české technické normy řady ČSN EN 54 „Elektrická požární signalizace“ a to
například část 5, část 7 a část 10; tyto hlásiče jsou použity například v lince elektrických
zabezpečovacích systémů v souladu s českými technickými normami řady ČSN EN 50131 „Poplachové
systémy – Elektrické zabezpečovací systémy“.

Vybrané paragrafy a odstavce předepisující použití hlásičů kouře ve vybraných prostorech staveb

§ 15 Rodinný dům a stavba pro rodinnou rekreaci
odst. (5) Rodinný dům musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení
musí být umístěno v části vedoucí k východu z bytu nebo u mezonetových bytů a rodinných domů s
více byty v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou
větší než 150 m2, musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu.

§ 16 Bytový dům
odst. (2) V bytovém domě musí být každý byt vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace.
Toto zařízení musí být umístěno v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty. Jedná-li se o byt s
podlahovou plochou větší než 150 m2 a v mezonetových bytech, musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu.

§ 17 Stavba ubytovacího zařízení
odst. (2) Úniková cesta stavby ubytovacího zařízení musí být vybavena nouzovým osvětlením. Na této
cestě nesmí být umístěny takové reflexní plochy nebo zrcadla, které by mohly unikající osoby zmýlit a
zavádět je ze směru úniku.
odst. (7) Stavba ubytovacího zařízení, u které nevzniká požadavek na vybavení elektrickou požární
signalizací, musí být vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace. Zařízení autonomní
detekce a signalizace musí být umístěno v každém pokoji pro hosty, společných prostorech a v části
vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu.

§ 18 Stavba zdravotnického zařízení a sociální péče
odst. (5) Stavba sociální péče, na kterou se nevztahuje požadavek podle české technické normy
ČSN730835 PBS-Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče na zajištění elektrickou požární
signalizací, musí být vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace. Zařízení autonomní
detekce a signalizace musí být umístěno v každé ubytovací jednotce a v části vedoucí k východu z
domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu.

§ 21 Stavba garáže
odst. (2) Garáž, která slouží pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, musí být vybavena
detektory úniku plynu a účinným větráním.

§ 26 Stavba památkově chráněná
odst. (1) Stavba památkově chráněná musí být vybavena
a) elektrickou požární signalizací nebo hlásičem požáru použitým v elektrické zabezpečovací
signalizaci
b) stabilním hasicím zařízením v
1. jedinečných prostorech staveb nebo prostorech s jedinečnými sbírkami historických předmětů,
2. jedinečných dřevěných stavbách včetně jejich vnější ochrany.

§ 27 Ochrana movitých kulturních památek
odst. (1) Část stavby, v níž jsou umístěny movité kulturní památky, musí být vybavena
a) elektrickou požární signalizací nebo hlásičem požáru použitým v elektrické zabezpečovací
signalizaci
b) stabilním hasicím zařízením, jde-li o jedinečnou sbírku historických předmětů.
odst. (2) Požadavky podle odstavce 1 neplatí pro stavbu, v níž byly movité kulturní památky umístěny
přede dnem účinnosti této vyhlášky.

§ 28 Stavba zařízení staveniště
odst. (2) Stavba ubytovacího zařízení staveniště musí být vybavena zařízením autonomní detekce a
signalizace. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v každém pokoji určeném
pro ubytování osob a v části vedoucí k východu z ubytovacího zařízení staveniště.

§ 31 Společná ustanovení
Při změně dokončené stavby, změně v užívání stavby nebo při udržovacích pracích se postupuje
podle české technické normy (ČSN 730834 PBS – Změny staveb). U změny stavby skupin II a III podle
této české technické normy musí být v části stavby dotčené změnou instalováno zařízení autonomní
detekce a signalizace, pokud je při navrhování pro příslušnou část stavby vyžadováno.

§ 32 Přechodná ustanovení
odst. (3) Při provádění stavby, o jejímž umístění bylo pravomocně rozhodnuto v územním řízení nebo
byl vydán územní souhlas podle zvláštního právního předpisu (Stavební zákon 183/2006Sb.) přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a dále u stavby, u které byla zpracována projektová
dokumentace, k níž bylo vydáno souhlasné stanovisko podle zvláštního právního předpisu (Zákon
133/1985Sb. o požární ochraně), se po dni nabytí účinnosti této vyhlášky postupuje podle dosavadní
právní úpravy.

§ 33 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.

Článek vychází z materiálů firmy KELCOM.

Hlásiče kouře z naší nabídky