Bezpečně s NOARKEM

Za nákup výrobků NOARK si vyberte dárek pro bezpečnou jízdu. Prodejní akce firmy NOARK platí od 15.5.2015 do 30.6.2015.

O firmě NOARK Electric

NOARK Electric, celosvětová firma s globálním působením, vyrábí a dodává široký sortiment elektrotechnických přístrojů a komponentů. V našem e-shopu s elektroinstalačním materiálem nabízíme kompletní sortiment výrobků značky Noark, zejména instalační jističe, proudové chrániče, instalační stykače a relé, atd.

Akce Bezpečně s NOARKEM

V rámci akce Bezpečně s NOARKEM získáte za nákup elektroinstalačního materiálu NOARK v hodnotě 5.000,00 Kč bez DPH držák na mobilní telefon. Držák na kolo je možné získat za nákup přístrojů NOARK v hodnotě 10000 Kč bez DPH. Uživateli Heureky nejlépe hodnocený alkohol tester dostanete v případě nákupu produktů NOARK v hodnotě alespoň 20.000,00 Kč bez DPH.

 

Akce Bezpečně s NOARKEM 2015

Pravidla akce Bezpečně s NOARKEM

 1. Účastí na propagační akci přijímáte tato všeobecná pravidla a veškerá platná Zvláštní pravidla, včetně podmínek příslušné třetí strany.
 2. Marketingová akce – „Bezpečně s NOARKEM“ (dále jen akce) je určena koncovým zákazníkům nakupující výrobky společnosti NOARK Electric Europe s.r.o. (dále jen NOARK) v České republice na velkoobchodech, kde akce probíhá.
 3. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
 4. Provozovatelem akce je každý velkoobchod, který s akcí souhlasí a má prodejní plochu opatřenou letáky a plakáty upozorňující na tuto akci.
 5. Zakoupením výrobků NOARK v minimální nákupní hodnotě 5 000 Kč bez DPH získává účastník nárok na držák na mobil, v minimální hodnotě 10 000 Kč bez DPH získává účastník nárok na držák na kolo a v minimální částce 20 000 Kč bez DPH získává účastník nárok na alkohol tester.
 6. Účastník v propagační akci může ceny kombinovat a to až do výše nákupu 40 000 Kč bez DPH.
 7. Akce probíhá od 15. 5. do 30. 6. 2015 nebo do vyprodání zásob, přičemž předání dárku(ů) proběhne nejpozději do 31. 7. 2015.
 8. V případě, že některý z dárku bude před uvedeným koncovým termínem akce vyčerpán, bude nahrazen jiným dárkem a to až do vyčerpání všech dárků. Při vyčerpání všech dárků bude akce ukončena.
 9. Akce se nesmí zúčastnit zaměstnanci ani rodinní příslušníci firmy NOARK.
 10. NOARK si vyhrazuje právo zveřejnit jména a eventuálně i fotografie obdržitelů darku v rámci vyhodnocení akce a pro propagační účely společnosti NOARK a zapojeného velkoobchodu.
 11. Společnost NOARK neodpovídá za tiskové chyby v propagaci.
 12. Účastníkem akce se stává pouze ten, kdo má trvalé bydliště na území České republiky a řádně poskytl veškeré požadované informace: jméno, e-mail, telefon, ičo a adresu.
 13. Každý účastník může zadat pouze jedno ičo a nesmí si nárokovat ceny převyšující nákup 40 000 Kč bez DPH.
 14. Nabytím některého z dárku dává účastník jednoznačný a bezpodmínečný souhlas se zveřejněním svého jména a fotografie a to bez nároku na honorář.
 15. Účastník může být jednostranným rozhodnutím společnosti NOARK vyřazen ze soutěže v případě, že“
  1. Účastník v rámci zapojení se do akce úmyslně poskytl nesprávně informace o své osobě;
  2. Účastník zneužil ochranné známky NOARK;
  3. Účastník zneužil mechanismus a výhod účasti v akci nebo jinak porušil pravidla;
 16. Za zneužití ve smyslu výše uvedeného bodu c) se kromě jiného považuje zejména zadání více ičo, za účelem získání vícero darků na jedno jméno.
 17. Dárek(y) bude účastníkovi předán po skončení akce a to za přítomnosti obchodního zástupce společnosti NOARK.
 18. Žádný z dárků není možné vyplatit v hotovosti či vyměnit za jiné náhradní plnění, ani jej nelze vymáhat právní cestou.
 19. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy provozovateli soutěže.
 20. Za prodloužení dodací lhůty způsobené nesprávně uvedenými údaji nenese společnost NOARK odpovědnost.
 21. Dárek(y) nebude účastníkovi předán v následujících případech:
  1. Dárek byl nabyt v rozporu s dobrými mravy;
  2. Nárok byl získán z důvodu omylu nebo technické chyby systému;
  3. Nárok se váže na transakci, která byla z jakéhokoli důvodu zrušena, nebo byla poskytnuta náhrada jiným způsobem;
 22. Společnost NOARK má právo před předáním dárku ověřit nárok účastníka tak, že ho požádá doložit svůj nárok platným nákupním dokladem prokazující nabytí nároku.
 23. Získáním dárku účastník potvrzuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům, a to po dobu 5 let po ukončení akce výhradně pro potřebu společnosti NOARK ve smyslu zák. č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 24. Účastí rovněž účastník souhlasí ve smyslu ustanovení  7 zákona č. 480/2004 Sb,. o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.
 25. Účastník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese společnosti NOARK.
 26. Společnost NOARK nenese zodpovědnost za kvalitu žádného z dárků.
 27. V případě, že účastník bude získaný dárek reklamovat, tak prostřednictvím společnosti NOARK, která povede reklamační řízení s prodejcem.

Aktuální platná pravidla akce Bezpečně s NOARKEM jsou zveřejněna na stránkách noark-electric.cz.

Další informace o akci Bezpečně s NOARKEM

Leták Bezpečně s NOARKEM ke stažení: Bezpecne_s_Noarkem_2015.pdf

Akce platí od 15.5.2015 do 30.6.2015 nebo do vyprodání zásob. Více o akci získáte na stránkách noark-electric.cz.